Hợp tác với các công ty trực thuộc Tập đoàn VINACOMIN triển khai các dự án Tự động hóa và Đổi mới công nghệ

Hợp tác với các công ty trực thuộc Tập đoàn VINACOMIN triển khai các dự án Tự động hóa và Đổi mới công nghệ.

Danh mục dự án: