HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
  • + Ủy thác đấu giá
    • Với kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức đấu giá và mạng lưới quan hệ rộng khắp, chúng tôi chủ động thực hiện các mục tiêu theo sự uỷ thác của Khách hàng.

  • + Quản lý sổ cổ đông
    • Bao gồm Quản lý danh sách cổ đông, chuẩn bị danh sách cổ đông cho các sự kiện của doanh nghiệp, quản lý việc thực hiện các sự kiện doanh nghiệp, quản lý chuyển nhượng cổ phiếu, thực hiện các báo cáo theo quy định, lưu ký chứng khoán khi cổ phiếu được niêm yết. Ngoài cơ cấu rộng, HFT còn tập trung vào tốc độ xử lý các thủ tục nhanh chóng, tức thì.

Đang xử lý...